Základní studium tanečního oboru   

   Cílem tanečního oboru je rozvíjet celou osobnost dítěte. Seznámit jej s různými tanečními technikami, vést jej ke kultivovanému pohybovému projevu,zprostředkovat mu přístup k amatérské i profesionální taneční kultuře.     

   Taneční obor je členěn na přípravnou taneční výchovu, základní studium prvního stupně a základní studium druhého stupně.   

   Zakladní studium prvního stupně tanečního oboru určeno žákům od 7 do 14 let. Délka studia je 7 let. Žáky systematicky připravujeme na výuku klasického tance a výuku technik současného (scénického) tance, které jsou vyučovány od 3. ročníku. Klasický tanec rozvíjí estetickou stránku pohybu, vede žáky k vytrvalosti a cílevědomosti. Děti jsou seznamovány s klasickými baletními díly. Do výuky zařazujeme také tanec na špičkách rozhodnutí pedagoga, nejdříve však od 4. ročníku). Současný tanec rozvíjí schopnost improvizace, uvědomnění si vlastního těla a svých fyzických možností učí spolupráci dětí ve skupině a zodpovědnosti vůči ostatním. Žáky seznamujeme s různými technikami současného tance (Duncan, Cunnigham, jazz, atd.).
 
   Základní studium druhého stupně je určeno absolventům prvního stupně základního studia. Délka studia jsou čtyři roky. Studium prohlubuje znalosti jednotlivých technik a pracuje s jejich specifiky. Zařazujeme kontaktní improvizaci.  Vedeme žáky k spoluvytváření choroegrafie.

   V každém školním roce probíhá projekt samostatného veřejného představení tanečního oboru v KD Ostrov. Děti se účastní i dalších veřejných vystoupení školy v rámci představení pro MŠ, ZŠ, domovy pro seniory. Vybraní žáci se účastní soutěžních přehlídek tanečních oborů. Žáci mají možnost navštívit minimálně jedno představení profesionálního souboru v daném školním roce.
 
 
 
Vyučují:  

Iveta Melicharová, Mgr., DiS

  Šilarová Jana
Korepetice:   Vodrážková Miroslava, Mgr.