Zpracování a ochrana osobních údajů

 1. Škola zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců na základě zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, a dodržuje přitom všechny povinnosti dané právními předpisy, které se na nakládání s osobními údaji, jejich zpracování a uchovávání vztahují (zejména nařízení EU č. 95/46/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákon č. 499/2004. Sb., o archivnictví a spisové službě a další, a to vždy ve znění pozdějších právních předpisů).
 2. Veškeré získané údaje škola zpracovává pouze za účelem poskytování uměleckého vzdělávání svým žákům a činností s tím bezprostředně souvisejících, a uchovává je vždy pouze po dobu nezbytně nutnou nebo po dobu předepsanou příslušnými právními předpisy. Škola poskytuje osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců v nezbytném rozsahu pouze subjektům, které k tomu opravňuje zákon (např. České školní inspekci, orgánům ochrany veřejného zdraví apod.), případně svým smluvním partnerům, avšak výhradně pro účely poskytnutí služeb souvisejících s výukou (např. poskytovatelům dopravy nebo ubytování žáků při mimoškolních akcích, pořadatelům přehlídek a soutěží apod.).
 3. Pro vedení školní matriky škola shromažďuje a zpracovává následující údaje:
  1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, škola
  2. údaje o předchozím vzdělávání
  3. údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o povaze takového postižení, popřípadě údaje o sociálním znevýhodnění žáka, pokud takový údaj zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák poskytli,
  4. údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, který by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
  5. jméno a příjmení zákonných zástupců, místo jejich trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, e-mail, telefonické spojení.
 4. Škola dále eviduje údaje o docházce dítěte, o obsahu výuky, úhradě školného, o účasti na pořádaných vystoupeních a mimoškolních akcích, o dosažených výsledcích dítěte v rámci uměleckého vzdělávání, o úrazech nebo jiných nežádoucích událostech v rámci výuky, případně o dalších záležitostech, které jí ukládají právní předpisy.
 5. Každý žák, resp. jeho zákonný zástupce má právo znát obsah údajů, které o dítěti, případně o zákonném zástupci škola shromažďuje. Má dále právo dožadovat se opravy nebo doplnění nepravdivých nebo nesprávných údajů a požadovat vysvětlení a nápravu, pokud se domnívá, že škola jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s právními předpisy. Tyto žádosti směřuje na ředitele školy, který je vyřídí bez zbytečného odkladu a o způsobu vyřízení žadatele informuje.
 6. Škola pořizuje audiovizuální záznamy nebo fotografie z některých školních akcí, případně z výuky. O tom jsou žáci a jejich zákonní zástupci vždy předem informováni. Použití těchto záznamů nebo snímků k informování o činnosti školy a dění v ní (na webových stránkách, v médiích apod.) umožňuje zákon v rámci tzv. zpravodajské licence. Souhlas zachycených osob se v tom případě nevyžaduje. Škola však vždy dbá na přiměřenost obsahu takto použitých záznamů a fotografií.